Regulamin

Każdy może bezpłatnie założyć konto w Serwisie jeja.pl. Przed założeniem konta Użytkownik powinien jednak uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta oznacza bowiem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

§1
Słownik definicji


 • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji, który jest niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 • Komentarze - opinie Użytkowników wyrażane pod Materiałami.
 • Konto Użytkownika - zbiór informacji zapisanych w systemie informatycznym Serwisu powstałych na skutek darmowej Rejestracji.
 • Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika i zarazem element niezbędny do dokonania w ramach Serwisu wszelkich czynności wymagających potwierdzenia danych.
 • Login - ustalany przez Użytkownika w czasie Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, będących jego internetowym pseudonimem.
 • Materiały - bezpłatnie dodawane przez Użytkowników obrazki, dowcipy i gry.
 • Punkty - punkty doświadczenia przyznawane Użytkownikom za regularne logowania na Konto.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: jeja.pl i będący integralną częścią zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja - bezpłatna, jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta i dokonywana poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie Serwisu.
 • Serwis - serwis internetowy udostępniany publicznie pod adresem jeja.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 • Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od woli Stron, któremu Strony nie mogły zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 • Strony - Usługodawca i Użytkownik
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
 • Usługa - świadczony przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie hosting, polegający na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych przez niego Treści.
 • Usługodawca - JEJA - Bartłomiej Bochiński.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28.06.2016 roku)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016.666 z dnia 16.05.2016 roku)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 z dnia 15.07.2016 roku)
 • Użytkownik - każda osoba, która samodzielnie dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.

§2
Zagadnienia ogólne


 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu jeja.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Portal świadczy usługi na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • W celu przeglądania stron internetowych Serwisu konieczne jest:

  • posiadanie urządzenia końcowego, tj. komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu oraz z przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, czy Safari,
  • włączona obsługa skryptów JavaScript,
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies,
  • aktywne konto e-mail.


§ 3
Warunki korzystania z usług serwisu jeja.pl


 • Serwis zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu jeja.pl oraz usług przez niego oferowanych oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • W zakresie Usług oferowanych przez Usługodawcę mieści się przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.

§ 4
Rejestracja


 • Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich, interaktywnych formularzy rejestracyjnych na stronach Serwisu.
 • Na proces Rejestracji składają się:

  • potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje on jego treść;
  • wypełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu;
  • podanie Loginu, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika
  • potwierdzenie podanego Adresu e-mail poprzez naciśnięcie na link aktywujący zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten Adres przez Usługodawcę;
  • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu i Hasła.

 • Wraz z Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na podany przez siebie Adres e-mail informacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie, działanie i bezpieczeństwo Serwisu. Nadawcą wiadomości jest zawsze Serwis. Jednocześnie Serwis zastrzega, że bez zgody Użytkownika nie będzie wysyłał na podany Adres e-mail jakiejkolwiek innej niechcianej korespondencji np. życzeń, pozdrowień, czy reklam.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji Użytkownika jest podanie danych pozwalających na jego weryfikacje. Serwis weryfikuje wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, w przypadku, gdy podane przez niego dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności.
 • Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik dokonuje zmiany danych za pomocą Konta.
 • Użytkownik powinien zachować w tajemnicy Hasło do swojego Konta.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

§ 5
Punkty doświadczenia


 • Każdy Użytkownik ma możliwość zdobywania punktów doświadczenia za aktywność w ramach swojego Konta. Punkty przyznawane są za cykliczne logowanie, dodawane Materiały oraz inną aktywność na Koncie.
 • W zależności od ilości posiadanych punktów doświadczenia, Użytkownik otrzymuje możliwość przeprowadzenia dodatkowych personalizacji swojego Konta.
 • Punkty doświadczenia naliczane są automatycznie i widnieją po zalogowaniu się do Konta.

§ 6
Prawa autorskie


 • Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach jego Treści dysponuje:

  • autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej;
  • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców;
  • prawami oznaczonymi tytułami w/w utworów składających się na Treść oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców i ich zespołów.

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w ramach Serwisu treści. W szczególności chodzi tu o naruszenia dóbr osobistych, czy praw autorskich osób trzecich.
 • W ramach Serwisu zabronione jest dodawanie Materiałów, Komentarzy, czy Loginów, które w szczególności:

  • byłyby zamieszczane w złej wierze, na przykład w celu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, czy renomy Usługodawcy;
  • byłyby obraźliwe lub zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. używanie wulgaryzmów, czy wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe);
  • mogłyby zostać uznane za groźbę skierowaną do innych osób;
  • w jakikolwiek sposób naruszałyby prawa osób trzecich, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu;
  • naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochroną własności intelektualnej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o poufności;
  • naruszałyby obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe (treści promujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, rasistowskie, ksenofobiczne itd.)
  • naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu, czy obowiązującego prawa.

 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy, czy Loginów, które zawierają treści zabronione, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem e-mail: [email protected] W treści zgłoszenia należy podać takie dane, które umożliwią identyfikację Użytkownika dokonującego naruszenia w ramach Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Materiały, Komentarze i Loginy, ani nie dokonuje ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności związane z weryfikacją charakteru prawnego Materiałów, Komentarzy i Loginów Usługodawca dopiero po otrzymaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 4
 • W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszeń, jest on uprawniony do:

  • usunięcia Materiałów, Komentarzy lub Loginu, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/ lub
  • usunięcia Konta, którego dotyczy zgłoszenie;
  • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia ponownej Rejestracji i
  • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia naruszenia ponownego udostępnienia Materiałów, Komentarzy lub Loginu w ramach Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie również prawo do modyfikowania lub usuwania Materiałów, Komentarzy i Loginów, co do których z innych źródeł poweźmie informacje o tym, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich ani do rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia, bądź zgody osoby trzeciej. Umieszczenie przez Użytkownika w ramach Serwisu wizerunku osoby trzeciej jest równoznaczny z posiadaniem przez Użytkownika takiej zgody.
 • Materiały, Komentarze i Loginy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie wyrażają poglądów Usługodawcy, ani nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

§7
Zasady korzystania z Serwisu


 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  • nieprowadzenia w Serwisie działań polegających rozsyłaniu lub umieszczaniu niezamówionej przez Serwis informacji handlowej;

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach swojego Konta.
 • W przypadku naruszenia prawa Użytkownika do Loginu lub Hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Usługodawcę.
 • Usługodawca może zablokować lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym Konto Użytkownika, który:

  • podał w czasie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne;
  • zamieścił w ramach Serwisu Materiały, Komentarze lub Login niezgodne z obowiązującym prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu;
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuścił się zachowań uznanych przez Usługodawcę za naganne - niezgodne z niniejszym regulaminem, niezgodne z obecnie obowiązującym prawem, czy godzące w dobre imię Usługodawcy.

 • Osoba, która została pozbawiona praw korzystania z Serwisu nie może dokonać ponownej Rejestracji bez zgody Usługodawcy.

§ 8
Reklamacje


 • Użytkownik może kontaktować się z Serwisem w sprawie nieprawidłowości w zakresie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności chodzi tu o usterki, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i niewłaściwą jakość Usług. Nieprawidłowości należy zgłaszać na adres: [email protected]
 • Użytkownik może również złożyć reklamację do Usługodawcy w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie realizowana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 • Przedmiotem reklamacji mogą zostać objęte zwłaszcza o sytuacje, w których usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Serwis, lub, gdy są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
 • Serwis ustosunkowuje się do reklamacji jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu jej wpływu do Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w zakresie funkcjonowania Konta lub Serwisu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


 • Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyn.
 • Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, przesyła informację na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji Adres e- mail na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta.
 • Użytkownik może samodzielnie rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta.

§ 10
Odpowiedzialność


 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie, czy ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

  • niedostępność Usług spowodowanych Siłą Wyższą;
  • utratę Materiałów spowodowaną okolicznościami nieleżącymi po stronie Usługodawcy;
  • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez osoby trzecie;
  • sposób w jaki publikowane Materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników.

 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenie Usług w Serwisie w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

§ 11
Ochrona prywatności


 • Rejestracja na stronach internetowych Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej przez jeja.pl.
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Portal nie dłuższej niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z niego, a następnie zostaną usunięte z Serwisu.
 • Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwis przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i podporządkowane mu Hasło.
 • Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, w tym w zakresie zabezpieczenia Kont Użytkowników oraz ochrony ich danych osobowych. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przez niego techniki zabezpieczenia mogą, ze względów technicznych, nie gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika w tym także wglądu w wiadomości prywatne, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych, organów administracji, organów ścigania lub w przypadku zobowiązania do tego przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, popełnienia przestępstwa lub zapobieżenia tego typu działaniom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wglądu w wiadomości prywatne użytkowników w przypadku zgłoszenia przez innego użytkownika naruszenia regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w takim przypadku nie dojdzie do naruszenia tajemnicy korespondencji.

§ 12
Postanowienia końcowe


 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych napraw, modernizacji, czy aktualizacji strony, które mogą wiązać się z czasowym ograniczeniem dostępności stron Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu w momencie wykrycia incydentów mających realny wpływ na bezpieczeństwo Serwisu, a także ograniczania dostępu do Serwisu z wybranych adresów IP, które przez Usługodawcę zostały uznane za niebezpieczne.
 • Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim Materiałami, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. W szczególności chodzi tu o spamowanie, trollowanie, zamieszczanie treści obraźliwych, pornograficznych, wulgarnych, brutalnych, niezgodnych z prawem, czy naruszających dobre obyczaje.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Serwisu w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na stronach Serwisu.
 • Usługodawca uznaje, że Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli Umowa nie została wypowiedziana do końca okresu, o którym mowa w ust. 4
 • Aktualny regulamin serwisu jest zawsze publikowany na stronie Serwisu, a w przypadku jego zmiany – każdorazowo Użytkownik jest informowany o jego zmianie
 • Niniejszy regulamin serwisu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Serwisu.