Regulamin

Każdy może bezpłatnie założyć konto w Serwisie jeja.pl. Przed założeniem konta Użytkownik powinien jednak uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta oznacza bowiem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

§1
Słownik definicji


 • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji, który jest niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 • Komentarze - opinie Użytkowników wyrażane pod Materiałami.
 • Konto Użytkownika - zbiór informacji zapisanych w systemie informatycznym Serwisu powstałych na skutek darmowej Rejestracji.
 • Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika i zarazem element niezbędny do dokonania w ramach Serwisu wszelkich czynności wymagających potwierdzenia danych.
 • Login - ustalany przez Użytkownika w czasie Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, będących jego internetowym pseudonimem.
 • Materiały - bezpłatnie dodawane przez Użytkowników obrazki, dowcipy i gry.
 • Punkty - punkty doświadczenia przyznawane Użytkownikom za regularne logowania na Konto.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: jeja.pl i będący integralną częścią zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja - bezpłatna, jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta i dokonywana poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie Serwisu.
 • Serwis - serwis internetowy udostępniany publicznie pod adresem jeja.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 • Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od woli Stron, któremu Strony nie mogły zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 • Strony - Usługodawca i Użytkownik
 • Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą
 • Usługa - świadczony przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie hosting, polegający na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych przez niego Treści.
 • Usługodawca - JEJA - Bartłomiej Bochiński.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28.06.2016 roku)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016.666 z dnia 16.05.2016 roku)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 z dnia 15.07.2016 roku)
 • Użytkownik - każda osoba, która samodzielnie dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.

§2
Zagadnienia ogólne


 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu jeja.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Portal świadczy usługi na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • W celu przeglądania stron internetowych Serwisu konieczne jest:

  • posiadanie urządzenia końcowego, tj. komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu oraz z przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, czy Safari,
  • włączona obsługa skryptów JavaScript,
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies,
  • aktywne konto e-mail.


§ 3
Warunki korzystania z usług serwisu jeja.pl


 • Serwis zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu jeja.pl oraz usług przez niego oferowanych oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • W zakresie Usług oferowanych przez Usługodawcę mieści się przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.

§ 4
Rejestracja


 • Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich, interaktywnych formularzy rejestracyjnych na stronach Serwisu.
 • Na proces Rejestracji składają się:

  • potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje on jego treść;
  • wypełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu;
  • podanie Loginu, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika
  • potwierdzenie podanego Adresu e-mail poprzez naciśnięcie na link aktywujący zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten Adres przez Usługodawcę;
  • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu i Hasła.

 • Wraz z Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na podany przez siebie Adres e-mail informacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie, działanie i bezpieczeństwo Serwisu. Nadawcą wiadomości jest zawsze Serwis. Jednocześnie Serwis zastrzega, że bez zgody Użytkownika nie będzie wysyłał na podany Adres e-mail jakiejkolwiek innej niechcianej korespondencji np. życzeń, pozdrowień, czy reklam.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji Użytkownika jest podanie danych pozwalających na jego weryfikacje. Serwis weryfikuje wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, w przypadku, gdy podane przez niego dane budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności.
 • Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik dokonuje zmiany danych za pomocą Konta.
 • Użytkownik powinien zachować w tajemnicy Hasło do swojego Konta.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

§ 5
Punkty doświadczenia


 • Każdy Użytkownik ma możliwość zdobywania punktów doświadczenia za aktywność w ramach swojego Konta. Punkty przyznawane są za cykliczne logowanie, dodawane Materiały oraz inną aktywność na Koncie.
 • W zależności od ilości posiadanych punktów doświadczenia, Użytkownik otrzymuje możliwość przeprowadzenia dodatkowych personalizacji swojego Konta.
 • Punkty doświadczenia naliczane są automatycznie i widnieją po zalogowaniu się do Konta.

§ 6
Prawa autorskie


 • Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach jego Treści dysponuje:

  • autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej;
  • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców;
  • prawami oznaczonymi tytułami w/w utworów składających się na Treść oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców i ich zespołów.

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w ramach Serwisu treści. W szczególności chodzi tu o naruszenia dóbr osobistych, czy praw autorskich osób trzecich.
 • W ramach Serwisu zabronione jest dodawanie Materiałów, Komentarzy, czy Loginów, które w szczególności:

  • byłyby zamieszczane w złej wierze, na przykład w celu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, czy renomy Usługodawcy;
  • byłyby obraźliwe lub zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. używanie wulgaryzmów, czy wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe);
  • mogłyby zostać uznane za groźbę skierowaną do innych osób;
  • w jakikolwiek sposób naruszałyby prawa osób trzecich, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu;
  • naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochroną własności intelektualnej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o poufności;
  • naruszałyby obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe (treści promujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, rasistowskie, ksenofobiczne itd.)
  • naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu, czy obowiązującego prawa.

 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy, czy Loginów, które zawierają treści zabronione, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem e-mail: [email protected]. W treści zgłoszenia należy podać takie dane, które umożliwią identyfikację Użytkownika dokonującego naruszenia w ramach Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Materiały, Komentarze i Loginy, ani nie dokonuje ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności związane z weryfikacją charakteru prawnego Materiałów, Komentarzy i Loginów Usługodawca dopiero po otrzymaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 4
 • W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszeń, jest on uprawniony do:

  • usunięcia Materiałów, Komentarzy lub Loginu, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia i/ lub
  • usunięcia Konta, którego dotyczy zgłoszenie;
  • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia ponownej Rejestracji i
  • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia naruszenia ponownego udostępnienia Materiałów, Komentarzy lub Loginu w ramach Serwisu.

 • Usługodawca zastrzega sobie również prawo do modyfikowania lub usuwania Materiałów, Komentarzy i Loginów, co do których z innych źródeł poweźmie informacje o tym, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich ani do rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia, bądź zgody osoby trzeciej. Umieszczenie przez Użytkownika w ramach Serwisu wizerunku osoby trzeciej jest równoznaczny z posiadaniem przez Użytkownika takiej zgody.
 • Materiały, Komentarze i Loginy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie wyrażają poglądów Usługodawcy, ani nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

§7
Zasady korzystania z Serwisu


 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  • nieprowadzenia w Serwisie działań polegających rozsyłaniu lub umieszczaniu niezamówionej przez Serwis informacji handlowej;

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach swojego Konta.
 • W przypadku naruszenia prawa Użytkownika do Loginu lub Hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Usługodawcę.
 • Usługodawca może zablokować lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym Konto Użytkownika, który:

  • podał w czasie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne;
  • zamieścił w ramach Serwisu Materiały, Komentarze lub Login niezgodne z obowiązującym prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu;
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuścił się zachowań uznanych przez Usługodawcę za naganne - niezgodne z niniejszym regulaminem, niezgodne z obecnie obowiązującym prawem, czy godzące w dobre imię Usługodawcy.

 • Osoba, która została pozbawiona praw korzystania z Serwisu nie może dokonać ponownej Rejestracji bez zgody Usługodawcy.

§ 8
Reklamacje


 • Użytkownik może kontaktować się z Serwisem w sprawie nieprawidłowości w zakresie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności chodzi tu o usterki, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i niewłaściwą jakość Usług. Nieprawidłowości należy zgłaszać na adres: [email protected].
 • Użytkownik może również złożyć reklamację do Usługodawcy w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie realizowana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 • Przedmiotem reklamacji mogą zostać objęte zwłaszcza o sytuacje, w których usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Serwis, lub, gdy są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
 • Serwis ustosunkowuje się do reklamacji jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu jej wpływu do Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w zakresie funkcjonowania Konta lub Serwisu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


 • Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyn.
 • Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, przesyła informację na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji Adres e- mail na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta.
 • Użytkownik może samodzielnie rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta.

§ 10
Odpowiedzialność


 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie, czy ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

  • niedostępność Usług spowodowanych Siłą Wyższą;
  • utratę Materiałów spowodowaną okolicznościami nieleżącymi po stronie Usługodawcy;
  • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez osoby trzecie;
  • sposób w jaki publikowane Materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników.

 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenie Usług w Serwisie w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

§ 11
Informacje i dostęp do danych osobowych


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną do wykorzystywania twoich danych osobowych w ramach portalu jeja.pl jak i podmiotów współpracujących z serwisem w celu jego poprawnego funkcjonowania i spełniania swoich celów stanowić będzie akceptacja tego regulaminu.

Najważniejsze informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest firma JEJA z siedzibą w Gdańsku, NIP: 7181957589, e-mail: [email protected].
 • W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail [email protected]
 • Na podstawie art. 6 ust 1lit. a RODO, Dane będą wykorzystywane jedynie dla poprawnego działania serwisu.
 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, wyłącznie dla poprawnego działania serwisu i spełniania jego celów.
 • Dane będą przechowywane przez okres konieczny w związku z korzystaniem z niego, a następnie zostaną usunięte z Serwisu, nie dłużej niż rok od rozwiązania umowy pomiędzy stronami.
 • Ma Pan/i prawo do:

  • prawo dostępu do danych i informacji,
  • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • prawo do przenoszenia danych na wyraźną prośbę, o ile takie przeniesienie będzie uzasadnione,
  • prawo do dostępu do informacji o profilowaniu,
  • prawo do sprzeciwu do działań profilowania
  • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
   Którakolwiek z powyższych czynności nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji dla użytkownika.
  • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 • Rejestracja na stronach internetowych Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach serwisu jeja.pl
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w RODO, w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej przez serwis jeja.pl
 • Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i podporządkowane mu Hasło.
 • Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, by zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, w tym w zakresie zabezpieczenia Kont Użytkowników oraz ochrony ich danych osobowych. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przez niego techniki zabezpieczenia mogą, ze względów technicznych, nie gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika w tym także wglądu w wiadomości prywatne, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych, organów administracji, organów ścigania lub w przypadku zobowiązania do tego przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, popełnienia przestępstwa lub zapobieżenia tego typu działaniom. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wglądu w wiadomości prywatne użytkowników w przypadku zgłoszenia przez innego użytkownika naruszenia regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w takim przypadku nie dojdzie do naruszenia tajemnicy korespondencji.
 • Osoby małoletnie są szczególnie chronione. Ich dane są przetwarzane w minimalnym zakresie potrzebnym do świadczenia usługi. Zgodę na takie przetwarzanie i korzystanie z serwisu musi wyrazić opiekun prawny.


Objaśnienie polityki prywatności prywatności
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu jeja.pl jak i informacjach przesyłanych innym podmiotom podczas korzystaniu z naszego serwisu.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład Netia, Orange), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Google Chrome), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie
Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW
Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak profil użytkownika, czy pola formularzy. 
Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Gdańsku) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). 

Dlaczego serwis jeja.pl korzysta z plików cookie?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia naszych usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;


Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.


Pliki cookie DoubleClick DART
Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie jak na przykład DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o przyrządach kuchennych, wyświetlone zostaną reklamy oo sklepach czy produktach związanych z przyrządzami kuchennymi, nawet na witrynach o innej tematyce niż strona na której aktualnie jesteś). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. 

Możesz osobiście wyłączyć pliki cookies używanych na naszej stronie lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej, wyłączenie tych plików może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Podmioty trzecie
Musisz wiedzieć, że ruch na stronach serwisu jest monitorowany również przez inne podmioty niż jeja.pl. Pierwszą grupa podmiotów są firmy oferujące statystyki używania serwisu: Google Analytics oraz Gemius/PBI. Druga grupa to firmy wyświetlające reklamy na jeja.pl, takie jak MediaFarm Sp. z o.o., Google AdSense, Stoer Digital Media oraz inne agencje reklamowe. Firma Google dostarczyła garść informacji na temat kontrolowania spersonalizowanych reklam i danych przekazywanych do statystyk Google Analytics pod tym adresem.

§ 12
Postanowienia końcowe


 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych napraw, modernizacji, czy aktualizacji strony, które mogą wiązać się z czasowym ograniczeniem dostępności stron Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu w momencie wykrycia incydentów mających realny wpływ na bezpieczeństwo Serwisu, a także ograniczania dostępu do Serwisu z wybranych adresów IP, które przez Usługodawcę zostały uznane za niebezpieczne.
 • Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim Materiałami, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. W szczególności chodzi tu o spamowanie, trollowanie, zamieszczanie treści obraźliwych, pornograficznych, wulgarnych, brutalnych, niezgodnych z prawem, czy naruszających dobre obyczaje.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Serwisu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Serwisu w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na stronach Serwisu.
 • Usługodawca uznaje, że Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli Umowa nie została wypowiedziana do końca okresu, o którym mowa w ust. 4
 • Aktualny regulamin serwisu jest zawsze publikowany na stronie Serwisu, a w przypadku jego zmiany – każdorazowo Użytkownik jest informowany o jego zmianie
 • Niniejszy regulamin serwisu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Serwisu.