Profil użytkowniczki shanon

Avatar shanon
Login:
shanon
Imię:
Shannon
Strona www:
Kilka słów o sobie:
zapraszam do małego community, spokojnego i bez trolli. Opiera się na grach, sztuce i gadaniu.:

https://discord.gg/5xKMGux


Podczas kłótni(szczególnie w grupach) wyłącza mi sie mózg kek

Szukam osób do gadania o D:BH...

Moje kłamstwo, które zawsze sobie wmawiam przy rysowaniu:
"Shading to poprawi..."

1. Terrarianka FOREVER
2. TERRARIA is LOVE, TERRARIA is LIFE
3. World of Warcraftt forever
4. FOR THE ALLIANCE
5. (nie) za (durną) (Sro)HordęKͨ̋̓ͥ̅̇͋̂͗̀͐̌̎҉̴̶̸͕̲͎̳̹̼͍̲̘̪͈̺̗̱͚̰̮̝̀ł̧̌̇́͒̊ͩ̅́̿́̊͊́ͤ̓̀̚͘͝͏̡̗̺͚̥̠̲̳͎̥͔̱̗͇̻͚̤̤͔͓ą̸̛̝͎͉̪̣̝̟̤̥̜̻̱͂͒̑͌͛͗̆̐̎́͑͗̎̄͑ͤͅm͕͇͓̣̻̪̞̯͇̣̯͕̼ͮ̃̔͂̎ͨͣ̅̋͊ͮ̌̃̇ͦ̑̽̽̚͘͡͝ͅs̗̙̼̯̗͆̔̈ͬ͋ͬ̓̌̒̉͒ͯ̊͒͠͞t̸̷͓̣͚̩͍͉̟͔̜͆̐̾̈́͗ͥ̋̏̿̃̂͠͝w̢̭̮̣̻̱̐̄̄ͫͧ͊̓̈́̀̑ͪ̌ͬ̚͘͟͜ọ̵̧͎̰͉͓̞̰̺̫̃̑͐̿ͨ͑̊͐̈̽͊̏̀͞͝ ̹̳̜̬̘̮̬̘̝̩̤͙̹̻͔̼͎̳̊̾͌ͭͪͬ̕ẗ̰̟̩̻̳̟̖̯̠̘̦̥̙̜͓̯́̈ͦͯ͗ͨ̄́ͦ̓̕͜͡͠o̢̡͔̼̦̣͕̤̪̰͔̥͎͙͎̲͍̯̱̣̍̾̓̐ͬͥ̅̅̀͝ ̨̛̺̬̙̻̬͔͕̤̹̣͓̤̱̟̯͉̋͐̒ͤͫ̎ͥ̄̎ͮͤ͜͡c̵̢̯̩̤̪̼͉̱͕͂̓̏ͤͧ̃ͯ͋͒͢͜͜z̨̧̙̭̰̙̠̜͈͉̭͚̬̳̦̺̣̺͆̑ͫ̐ͨ͗ͧ͘͞ỳ̴̛̤̦͈̮͔͒͒̏̾̀͡ ̛̮̠͚̥ͣͩ͒ͪ̈͊̊̀ͩ͋̍͆̑͑͐̔̀͜s̡͍̲̞̺̭̞̳͌̇ͬͥ̎̍ͦ̆̀ȩ̴̮̭͍͉͚̝̞͌͂͗̒͛̽́̂͒ͦ̾̏ͬ͗̋̍ͪ͘͜n̹̩̬͔̺̘̖̫͎͙̥ͪͣ̽ͣͨ͘͟?̶̧̨̤̫̺̅̍̆̉ͭ̔̄̀͆͒̇̔̈́̍͒͟ͅ ̵̤͖̰̫͔̜͎̥̑̐͌̈́͢M̷̝͖͉̬͙̭̗͖̘͙̂͛͒̓̈ͧ́͜ö̵̡̙͈͔͈̠̫̭̳̗̺͓͇́̅̌̈͐̉ͣ̓̓͟ż͓̘̺̥̝̜̬͚͖̱̹͎̙͚̙̣͙̄͒̓̏́̽͟͝͡e̵͓͉̖̞ͮ̓̀ͧ̈́̿̓ͯ ̵̓̄̓͋̋ͤͫͤͥ̍͋̄ͫͭ̈́́͏̛̺̬͎w̴̡̬̜̙̼ͤ͌̈ͩͩ̐͌̑ͪͮ́͢ṡͧ̋̌͐̀̄ͥͦ̚͏̹͙͓̮͍͈͇̻̫́ͅzͯ̌ͪ͗ͥ͑͒̿ͣ̃̈́̋ͨ͂ͧ͑̾͢҉͚̲̲͖̩̫̱ȳ̧̖̞̝̜̠̝̌̌̋̎͂̐̋ͯͦ͗͐̿͆̾̽͗͊͟͢͝s̈̄ͨ͒͐͗ͣ͌̒͏̶̳̼̦̻̩̭͇͈͕͟t̡̖̦̱̟̽ͩ̆̈̄̉ͨͥ͘̕͟ḵ̶̡̧̢̼͓͓̖͇͇̗̩̫̩̱̦͚̻̈́̓̽ͅợ̣̝͍̼̱̯̗̬̣͎͇̙̞̠̺̯͋͑͒͗̏͒̓̆ͧ̅͟ ̢̋͋̈ͯ̀ͪ̄̐͌̽̇ͩ͆͠҉̬̪̦̞̘̠̙͖̮̙͈̳̗͇̣̻̯̭̝m̴̸̬͍̠̲͖̩̫̦̯̯͓̻͖͆ͧͤ̾ͨ̔ͥ̃͐͠͞ͅî̶͇̻͙̹̥̲̲͔̽̾ͤ͘͠ ͤ̾ͩ̑ͧ̌̊̒̅̓͂̓͌̽ͮ҉҉̸̸͉͔̹̫̼͚̠͎̙̀ṣ̴̯̟̦̣͖͙̬̥̠̼̥̹̱ͣ̓̃ͮ̓ͭ̊ͦͥͩ̀͡ͅi̸̧͋ͯͬ̍̓͛̀̅͂ͪ̂̂ͩ͛̒̓́͏̫̖͈̪̫͙͓̺̣͠ę̶̹͍̙͈̟̱̦̪̩̍ͬ́͆ͫ̄̽̈ͩͫͨ̊̈̉ͣ̀̚͜ ̵̶̧͓̘͍͔̱̪͍͓̬͍̱͂ͯ̄͌̏ͧ̉͆̌̋ͥ̀ͦ̈́ś̿̓̌͌̽̑͑́̂̿̈́ͭͧͪͮ̚͏̷҉͇̞̹͕̼̹̼͚͕͕͙͉̯̲̹̜ͅņ̴͕̬͙̭͉̭̩̰͍̭̘̜͔̫̌ͥ͒͌ͫ̋ͤͨ̎͛̎̾ͧi̶̼̫͕̥̖̖̬̘̥̘̼ͧ̐̌̃ͩ͂̊͛̔ͤͩ́̚̕͢ͅ,̷̢͇̺̤̱̗̦̘̲̱̘̜̺̜̦̦̜͍̓̇̓͌̓̀͘͡ͅ ̑ͪ͊̏̒͊͒̎ͩ̃ͯ͋̀҉͏̷̷͓͇͈̥̲̩͎͔̬͠j̛̻͉͇̝̜̞̹̱̖̙̘̹̦̤̃̃͗̒̌ê̴̡̘̖͉̞̣̞̻̳͈̦͖̹͕̦͙̼̓̌ͭ̍̓̒ͮ̑̇̃ͤͨ̍͐͒ͦ̕ͅd̷̹̬̤̦̬͇̮̖̝̤̫̹̜̻̯̞́̋͑̃̓͛̍̇ͥ̅̉̈́͗̚̕͟n̵̊ͪ̇ͨͦ͑͑ͮ̈̃̎ͤͫ̚͏͉̩̞̞̞̩̯̙̬͕̞̥́́͡a͖̼͍̹ͣͧ͗̔̏͛͟k̶̤̬̹͚̣̪͖̻͓̗͎ͬ̿̿͗ͮ̊̇ͭ̆ͦ͆ͨͫ͛ͥͤ̀͝͝ ̨̧͇̣͖̥̤̯͔͓̬͎̺̝̔̂̾̿̊ͨͤͤ͑́͘̕ͅͅģ̐̄̾̆̿̓͋͛̈̓̿́͐̚͠͏̵̧͓̹̯̞̦̪̖̱̮̻͔̳̦͇d̨͇͎̺͎̺̻͊ͪͣ̈̊ͤ͒̈͌ͦ̃́ͣͯ͛ͮ́̕y̵̴͙̮̝͎̟̺͉͉͓̩̣̦̼̣ͬ̉́ͮ̏ͫ̈́̽̅̏̆̓̐͌ͥͨ ̸̮̺̤͇ͧͫ̒̇̀̓ͦͬ̒̈ͪͮ͒́͡p̙͚̺̥͈͔͓̻͎͖ͪͪͫ̆͊͜͠ö̴̟̥̰̦̠̜͈̙̭̫̪̫ͫ̌ͥͩ͒͌̒̅́́̕pͩ̊̎͗ͯ͋̈̅̌͊̑̾ͯͩ̃͏̴̮̗̩̻̳͕̟̦͇͙̖̼̀̕r̈̔͒̍̈̓̂̕͟͏҉̭̮̰͍͍͉͍̦̲͓͓̘̦̬̣͔͎o̸ͫ̄ͧ̂ͣ̽ͩͣ̚͏̪̖̱̲̱̯̮̝͍̹̩͚̺͙̲̲̻͕͈̕s͛̈͑̂͒̂ͥ̐͂͗̏͑̅̔̓͟҉̴̯͓̮̺̭̻̖̰̀͜z͙͚̦̠̺͕̠̭̪̟͓̘̝̱̮̭̾̾̽̊̅ͥ͐ͭ͛͋ͧ̈́̉̓̉͠ͅͅę̢̛͉͓̞͔̣̹̺͒̊̑ͦ̽̌̇͂̄͑ͨ́̑͑̕ͅ ̻̫̜̦͍̍̍̎̂͂͗͒̎͋̈́̚͟c̞̪͔̬̭̜̖̹͌́ͩ̃̒ͮ͢͡ͅi̛̬̜̖̣͕͙̫̞͕̻͇͕͙̟̎̄̔̑̍ͨ͒̀ͥ̑ͨ̽̊͋ͥ͌̎̓ͣęͮ̿̈̌̈ͪͬ̌͒ͬ̊̑͗͂̐ͪ͜͟͏̯̬͎̼̘̰̜͔̙̝͔͇͍̜̮̜̖̤ ̴͓̩̗͍̟̮̣̭̜ͫ̋ͮ͋͗̊̀͛̄̓̓͢͠͠n̵̶̠̩̼̙̠̗̩͇̬ͧͩ̎̂̆́̕͡ͅiͯͧ̀̂͌ͥͤ̋̀̚͏̴̰͔̝̱̭̲̹̮̩ͅė̴͈̤̥͉͓̼͉͙͕̝͛̋̒̄͗́ͪ̈́̌ͫ͑̓̎̈́ͯ͑̔̾͝͞ ̴̣͚̟̜͚͔͎̰̬̲̃̾̌̉͐ͮͭ̀͜p̎̔͌ͪ̒̒̇̓̇̏̅́ͥ̐͊͒̑̉͏̭̱̩̳̰̺͙̗̟́͠ͅǫ͆̏̿͂̋ͩ̒ͤͧ҉̸͏̮̘̝̜̼͍͙̳̦͚̲́m̵̗͇͔͉͚͓͈̙͙̃ͯ͊ͭ͑̏ͨ̂͋̔͋ͥ̀͂̋̓͞͡ǫ͇̲̠͉̖̞͂̒ͣͬͧ̎͢͝ż̵̧ͭ̌͑͑̍ͩ̇̎̍ͩ̆̒ͪ̚҉̵͖̱̻͔̻͖͡e̸̶͓͖͉̥͔̩͖̪̘̙͉̯̰̙̤͚̼͂̿͐ͦͨ̓͂̅̓ͭ͋̓̃͋͘͠͠s̵̶̛̙̙͖͍͉͎̪̗͉̓ͦ͗ͥ̌͗ͩ͜z̸͓̼͚̘̺̝̤̱͇̮̟͕̥̮̜̖ͫ̄͗ͬ͛̀ ̓͌̆͊̍͘͜҉̤͕̼̰̜͖̖͕͈̣͔͉̠̰̠̖̩̩͟w̧̛͗͒̒͒̽ͧ̈ͩ͊͆̀͆̒̓̍҉̼͈̙̺͢ͅͅĉ̷̊͐̌͊ͮ̃̓́̂̃̊ͯ͒̽̽͏̷͈̠̹̖̼̘͖̱̩a̢͇͉̜̼̝̜̙͎̜͙̮̯͖͚̮̎̆ͯ̊̉́ͅl̥̠̪͎̦̣̟̼͖̗͈͇̹̓ͣͨ͗ͨͫ͋͑̎ͧ̽͋ͯͧ̋ͩ́́͟͢ȅͪ͌̾ͬ̀̂ͭ̉̓̇͜҉̬̪̣̠̟̪͇͔̞̳̭̠̙̖̫̤̮̰̀ ̏͂̆ͭ̓̇͂̐̑ͨ̉ͫ̾ͯͦ̆̍́̚҉̲̳̤̘̼̤̰͉̥̙̬̳̪m̴̶͍̠̗̫̝͈̹ͤͮ̽̿̓͌ͨ̋ͫͤ̊̉ͣͬ́̕ȉ̵͈̬̟̣͚͎̯̪͙̆͋͋ͤͣ͒̋͒̓̀͘͜!̛̻̻̼̤̗̘͈̻ͥ̒̂̄̈̉͑̄͊ͭ͐̚̚͢͠I am a Dreamwalker,
Not just a day-dreamer, but someone who dreams in reality. And walks among their dreams in both wake and slumber

Their own path,
a Dreamwalker follows.
Forging ahead and not looking back,
they seek for what will complete them.
It may not always be what it seems,
but they will feel it when its close.
When they find it,
they are reborn.
Reborn as Heroes


Oto mój lenny: <<(∩ ☯ ᴥ ☯ )⊃━☆゚.*
Tzw. Czarujące Kociątko
NIE KOPIOWAĆ

Moja mała rymowanka o Hogwarcie:
Ślizgoni się mordują,
Gryfonom odpi***ala
Krukoni coś czarują,
A tam w dali
puchon gdzieś spi***ala

"Kłamstwo to, czy sen? Może wszystko mi się śni? Jednak gdy poproszę Cię, nie pomożesz wcale mi"
"Maybe It's a Dream Maybe nothing else is real"
"I wish that i could live feeling nothing but the night"
"Śmiało powiedz jak mam żyć, gdy powinnam dotrzec gdzie, ale serce moje już nie przemuje wcale się"
" Will There ever be a place for the broken in the light?"
"Czy ta noc pokona mnie?"
"Nie rozumiem żadnych słów, ludzi gnących do mych bram"
"Zapomniałam w gardle słów, pozostaję tylko trwać"
"Czy to rana? Czy to ból? Czy mam zostać czy mam gnać? "


Cały tekst na dole.


90% nastolatków dostało by
załamania nerwowego gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. Jeżeli należysz do tych 10% które wzięło by popcorn krzesło i darło się ,,Skacz idioto!" wklej to na swój profil.

Lista Znaj:
Sara231💎
Lovenda
MajaNocnaFuria
MrocznyK
Aubergine
Krzysiulka10
JestemConnor


Ever on and on I continue circling
With nothing but my hate in a carousel of agony
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't break free--I'm
Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am, who I was
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free, and

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel
So I'm tired of all the pain, of the misery inside
And I wish that I could live feeling nothing but the night
You can tell me what to say; you can tell me where to go
But I doubt that I would care, and my heart would never know
If I make another move there'll be no more turning back
Because everything will change, and it all will fade to black

Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?
Will there ever be a place for the broken in the light?
Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?
I've forgotten how to tell. Did I ever even know?
Can I take another step? I've done everything I can
All the people that I see I will never understand
If I find a way to change, if I step into the light
Then I'll never be the same, and it all will fade to white

Ever on and on I continue circling
With nothing but my hate in a carousel of agony
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't break free--I'm
Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am, who I was
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free, and

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel
So I'm tired of all the pain, of the misery inside
And I wish that I could live feeling nothing but the night
You can tell me what to say; you can tell me where to go
But I doubt that I would care, and my heart would never know
If I make another move there'll be no more turning back
Because everything will change, and it all will fade to black

If I make another move, if I take another step
Then it all would fall apart. There'd be nothing of me left
If I'm crying in the wind, if I'm crying in the night
Will there ever be a way? Will my heart return to white?
Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?
I've forgotten how to see; I've forgotten if I can
If I opened up my eyes there'd be no more going back
'Cause I'd throw it all away, and it all would fade to black

W koło raz po raz, stoję w miejscu, mija czas
Nienawiść tym co mam, mą agonią karuzela ta
I znów zgubiłam się, widzę ciemność, nie wiem już
Jak kraty złamać te, jak wydostać się - i
Prześlizguję się, przez szczeliny, w których dni
To co najwyżej ból i paraliż wspomnień, powiedz mi
Kim mogłabym dziś być, a kim jestem? Gubię się!
Już nie wiem jak i gdzie, chcę wydostać się, i...
Kłamstwa to, czy sen? Może wszystko mi się śni?
Jednak gdy poproszę Cię, nie pomożesz wcale mi.
Tak mnie męczy ciągły ból! Czy cierpienie to ma cel?
Moje życie czarne jest, zapomniałam co to biel!
Śmiało powiedz jak mam żyć, że powinnam dotrzeć gdzie,
Ale serce moje już nie przejmuje wcale się.
Nigdy już nie wyjdę stąd, bo gdy zrobię chociaż krok
Zapanuje znowu czerń, świat spowije tylko mrok!
Kiedy w końcu wstanie dzień? Czy ta noc pokona mnie?
Czy w ciemności pustki tej, zagubiłam całkiem się?
Czy to rana? Czy to ból? Czy mam zostać czy mam gnać?
Zapomniałam w gardle słów, pozostaje tylko trwać.
Czy mam wziąć kolejny krok? Czy znów walczyć mimo ran?
Nie rozumiem żadnych słów, ludzi gnących do mych bram.
Jeśli kiedyś zmienię się, jeśli w świetle znajdę cel
To obrócę wszystko w pył, zapanuje znowu biel.
W koło raz po raz, stoję w miejscu, mija czas
Nienawiść tym co mam, mą agonią karuzela ta
I znów zgubiłam się, widzę ciemność, nie wiem już
Jak kraty złamać te, jak wydostać się - i
Prześlizguję się, przez szczeliny, w których dni
To co najwyżej ból i paraliż wspomnień, powiedz mi
Kim mogłabym dziś być, a kim jestem? Gubię się!
Już nie wiem jak i gdzie, chcę wydostać się, i...
Kłamstwa to, czy sen? Może wszystko mi się śni?
Jednak gdy poproszę Cię, nie pomożesz wcale mi.
Tak mnie męczy ciągły ból! Czy cierpienie to ma cel?
Moje życie czarne jest, zapomniałam co to biel!
Śmiało powiedz jak mam żyć, że powinnam dotrzeć gdzie,
Ale serce moje już nie przejmuje wcale się.
Nigdy już nie wyjdę stąd, bo gdy zrobię chociaż krok
Zapanuje znowu czerń, świat spowije tylko mrok!
Kiedy zrobię chociaż krok, kiedy tylko ruszę się,
Wszystko wkoło runie w pył, nie zostanie nic tu, nie.
Moje łzy rozwieje wiatr, ciemność stłumi bólu wrzask.
Czy odnajdę drogę swą? Ja chcę odejść tam, gdzie blask!
Proszę, zdradź mi imię swe! Czy gdzie jestem, powiesz mi?
Zapomniałam, czym jest wzrok, oczy me zakryły łzy.
A gdy już otworzę je, ciało me ogarnie szok.
Zapanuje wieczna czerń, cały świat ogarnie mrok.

Ty... To czytałeś/aś?
Dobra, masz tu link do mojego DA:
https://www.deviantart.com/solariaflare

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
25

poziom
doświadczenia

1730

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowczyniPoziom odznaki

Łowczyni

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka BywalczyniPoziom odznaki

Bywalczyni

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerkaPoziom odznaki

Selekcjonerka

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka OceniaczkaPoziom odznaki

Oceniaczka

Za ocenienie jednego dnia gry (lub ubieranki), obrazka i dowcipu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczkaPoziom odznaki

Strzałkowiczka

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośniczka zwierzątPoziom odznaki

Miłośniczka zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Miłośniczka dowcipówPoziom odznaki

Miłośniczka dowcipów

Odznaka dla osób, które otrzymują dowcipy na e-mail.

Odznaka Przykładna JejowiczkaPoziom odznaki

Przykładna Jejowiczka

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwaPoziom odznaki

Dociekliwa

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
337
razy
Memów i obrazków:
6
w aktywnych
Farmerama
19

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar ConnieX

25 maja, 17:18

omg 😳😳😳
też lubię D:BH!
i skąd umiesz tak ładnie rysować???

Avatar shanon

25 maja, 19:02

@ConnieX: Nah, są lepsi niż ja, i jest ich dużo. A rysunki są stare.

Avatar krzysiulka10

19 kwietnia, 18:44

Witam, możesz ze mną rozmawiać o D:BH

Avatar piard

27 listopada 2019, 00:51

SHANON ,PAMIĘTASZ OMEGA WIADRO?

Avatar shanon

27 listopada 2019, 12:49

@piard: Y E S

Avatar Kwiatuszkowa

31 lipca 2019, 08:34

,, Kłamstwo to, czy sen może wszystko mi się śni jednak gdy poproszę cię nie pomożesz wcale mi"

Dawniej ulubiona piosenka, teraz taka "no nawet"

Avatar shanon

31 lipca 2019, 08:37

@Kwiatuszkowa: Ja wciąż ja uwielbiam, mimo iż teraz głównie rocka słucham.

Avatar NoxStarPlay

6 lipca 2019, 14:10

Cybernetyzuję tego użytkownika

Avatar shanon

6 lipca 2019, 14:15

Avatar Shadow_years

5 lipca 2019, 17:43

Krzyczałabym "skacz dz****"

Avatar shanon

5 lipca 2019, 17:52

@Shadow_years: ten tekst już tam siedzi od 2015.. ale okej. Jakoś nie chce mi sie go usuwać.

Avatar Shadow_years

5 lipca 2019, 17:57

@shanon: domyśliłam się że musi być stary

Avatar nirqm

26 czerwca 2019, 20:32

<<(∩ ☯ ᴥ ☯ )⊃━☆゚.* Skopiowałem i co teraz

Avatar shanon

28 czerwca 2019, 10:13

komentarz obrazkowy

Avatar nirqm

28 czerwca 2019, 10:23

@shanon: oh nie

Avatar
Konto usunięte

12 maja 2019, 20:09

Zostawiam po sobie ślad

Avatar shanon

Edytowano - 13 maja 2019, 21:00

Oj, na tym podłożu, jakie jest na tym profilu - nie zejdzie. Ale to dobrze.

Avatar LoVeNdA0

6 maja 2019, 16:43

*kichnięcie*

Avatar shanon

13 maja 2019, 21:00

@LoVeNdA0: Bless U

Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia shanon

Szukaj osoby