Profil użytkownika Ainz_Ooal_Gown

Avatar Ainz_Ooal_Gown
Login:
Ainz_Ooal_Gown
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Gown
Strona www:
Miejsce zamieszkania:
Czermin
Kilka słów o sobie:
Jestem cichym chłopakiem i katolikiem. Lubie anime, szczególnie Overlord. Mam 174 cm wzrostu i 13 lat. Co by tu jeszcze... a tak lubie metal, rock i muzyke klasyczną.

dumny członek kultu bezbek

Lista osób, które lubię:
-bezbek
-ZiemiaJestPlaska
-Qaz123
-Tymek590
-MemePaladin399
-Meme_guy
-EWIPS
-bezbek
-BudowniczyMakaronu
-DeadShoot
-Polalak
-Xelve14
-bezbek
-Grandsoniusz
-Kousei
-Kolorblind
-KrzyniuTVTrwam
-didujakaskemm

Top 10 Anime:
1. Overlord
2. Nanatsu no Taizai/Seven Deadly Sins
3. Youjo Senki
4. Sword Art Online
5. No Game No Life
6. Mahoutsukai no Yome
7. Dr. Stone
8. Violet Evergarden
9. Tensei Shitara Slime Datta Ken
10. Death Note

Gry:
Terraria
League of Legends
Minecraft (Crystal Launcher)
Don't Starve Together
Scrap Mechanic
GTA San Andreas
The Binding of Isaac
The Elder Scrolls V: Skyrim
Just Cause 3

Zaliczone banicje: 1

Nwm po co to komu potrzebne
Cześć i Chałwa Najwyższej Bezbek


J̸̜̝̤͙̠͕̙͖̠̻̜̩̟̉ͤͨ͂͒̇̒͐͒ͭ͑ͪͧ̓̈͜e̶̷̢̺̪͙̠̤͍͊͛ͥͯ̆ͥͣͥ̉ͤ̓͌ś̻̩͍͎̭̮͍͍͎̲̂̏ͭ̀̋ͭ̀ͦ̄̽̌͛ͬ̇͘͠ͅl̷̡͇͈̮͖̻̣̤͙͗̀ͤͭ͆ͤ͆͆ͫ̅̅̒̌ͬͣͪ̌͘͠ḯ̶̷̟̲̼͔̝͉̺̙̰̩̝̽̃̏͌͘͠ ̸̢ͪ̑͊͊͋̅ͮ̒ͨ͑ͯ̄͏͙̳̠̫̜̖̣̠̤̲͎̙̱͍̪̻ͅt̶̮̪̣̭̿̅͒ͪͭ͐͋ͭ̐̎͐͋͛́̚͟ơ̷̶̘̤̼͕̇͗ͭ͆̇̃̾ͨͬͦ͜ͅ ̢͈̳̭͎̯̤̩͔̟̹̍ͭ͊̈̌ͪ̒̆̃͋̋ͩ́̽̍̀̕̕ͅͅc̸̦̱̘ͤ̈́͊͐͜z̈̏̂̋̔̕͡҉̹͕̯̱̼͚͎͍͖̪͖̱̺̣̺̟͈y̷̧̩̙̬̪̳̹̪̮̲ͩͥ̇̕͝t̛̝̳͍̦̖̜̟͂̿̽̒ͧ̋̅ͨͥ̇̌̉͆̔̏̃͊͐͝a̿ͥ̇̅̋͌͏̲̲͖̳͕̠͍͈̯̯͖̳̪͈̼̥̘͡ͅs̴̸̛͚͖̭̱͉͉͓̻͉̖̜̘͉͎̖̠̥̜̊̽͌ͫ̓z̿͋ͮ̀̌ͥͮͩ͘͝҉̸̙͕̣͇̝̣̯̭̠̣̠̬̪̲͔͓͇ ̛͓͙͍̜̗̰̺͈͇͙͉̼̻̂̿ͭ͒͆ͩ͊ͧ̃̚͘͞ṫ̨̟͎̰̹̦̯̳̯̮̻̩̱̗̠̓͂͐ͦ̈͗ͦ̅ͨ̐͐̚͝͡o̶̝̖̳̘̪̻̜͔͖̖̺͓͍̩͖̦̳̺̩ͥ͌̊ͭͦ͡͡ ̧̽͗͒̌̈́̅̈҉̘̣͓̟̻͙͕̙̖̖̪̺͍͔̹͇͞z̧̤̠̟͚̩͍͕̟̘͚͕͖̍̐̈ͤ͒̓͂ͨ̒́̾̃͂͛̚͟n̷̨͎̣̜̯̗͕̭̲̫̰̹̗̠͎̝̪̗̐̏̊̏̌̑ͭ́ͤ͑̇̓̏̌̓́̚͟ä̛̲͉͉̱̪͍̯̳̱̳̂ͭͥ̋͊͌̍͋̓ç̍͑̏͂ͭ̃̉̒͒̆̀̅̾͜͏̵̧̠͎̣̞̯̖̗͙͖̲̜͙͓̠͓z̢̫̭̬͍̪͕͕̥̟̙̫̳̻̭ͭ̽ͦͭ͆̽̌̿ͫͥͪ̔̓͜͠ͅÿ̴̨̙̟͚̖̯͕̠̯̰͍̼̙̺̘͈̪ͩ̈ͯͯ̂̉̌̊,̴̟͚̟͚̦̳͍̥͕͉ͩͫͬ̂͑̒̊̇͑͘͜͜ ̸͍̩̰̖̮̩͍̭͎̯̼̆́̍ͧͥͪͥ͒͗ͫ͒̀̕͢ż̢̭͚̤̮̩̣̆̀͊ͩͧ̅̂̍͢͡e͉̖̗̻̮̫͇̯̻̰̗̣͗ͦ̽͆ͫ͜͢͡ ̵ͣ̋ͯ́̀͏̯̟̻̳̰̥ͅǫ̣̗̺͇̜̳̟̗̣͙̳̫͇̫̞͚͇̮̅̔̊̊ͦ́̕͠͝p̶̷̷̠̭͚̟̰͎̩͉͍̬͕̍͑̈́ͩ̉͌ͩͥ̈ͨ͟͜a̾̌ͩ̇̽̔̓ͬ҉͇̖̻̫̺̹̘̙̻̥̩̭̼̜̫͖͠n͛̐̋̐ͩ̐̈ͯͧ̒͛̀͟͟͏͏͙̙̬̯̝͚̩̲͙̮͓̜̻̜͎̥̣oͥͮ̉ͫ̎̉̅̊̆́͛ͨ͐͏̵̭̙͕̻́̕w̷̦̗̰̖̹̪̮̯͆̋̈̍̚͞͡à̷̬̹̯̭͕̰̺̟̮̣̫͍̠̻̤͒̈́̽ͫͮͤͩ̃͌̎̍ͭ̚̚͝ł̴̮̣͎̋̔͂͛̏̊͆̉̾ͧͩ̀͢͝͝e̶̴̬͍̰͉͍̠͈ͨͤ̿͐̽̏̕͢͞ͅś̵̢̭̻͈̥̪̦̣͇̞̲͎͍̳ͣ͒͂͂͗ͬ̓͑̌ͭ̚͢͟͡ ͤ̎͗ͪͧ̉͏̷̵̶͚͈͈̩̞͉͖̖̪̟̩͟s̴͓̱̜͈̪̬̦̼̘ͩͮ̊ͫ̎ͬͤ͑̌͗ͮͣ͆͋́̚͞͠z̶̴̙̻͕̦̪̩͊̐̎̂ͬ̀t̵̴͔̤̦͎͍͎̙̰̱̹̺͙̄ͫ̿̀͡͠ͅͅͅúͬ̆ͤ̓̒ͭͫ̑́ͭ̾̽͌ͪ͊ͥ͜͡͏̢̞͍͙͖̖͎̮̗̺̲̠̪̤̮̮͜k͍̝͙̣̙͉̦͌̆̍͂͑ͯ̓̒̌̅̒ͤ̎͘̕ę̢̞̳̗̠̳̤̞͕̥͈̈̃̅͆̌ͧ͐̆̇͗͑ͪ͢͡ ̴̫͙̰͈ͬ̂̂̄͗͘͘s̷͇̩͕̙̰͉̝͉ͥ̎̑̀͜ṙ̘̥͉̪̝̘̮̥̼͐͒̅͜͢͡â͐ͬͪͦ̈́ͧ̍̈ͯ͏̵̴͓̟̖̰̗̰̭̲̮̲̠͇̩̱̻͍͝n̨̗͔̠͍̫̠̮̲̰͖͖̜̦̼͔̙̟̱ͩ̃̅̇ͬ͗̆͌̓̋ͤ͌͐̍͛̇̾̐ͫ͟i͎̠͈͓̤͚̘͓̙̥̲̼̬̇̀̍ͬ̇̄̉̈́ͭ͐ͪ̔̿͛͟͜͠a̵̗̲̙͉͇̘̠̟̳̩͙̣̪̠ͯ͂͐͒ͧ̾̅͋̾͒̆̈̌̆́͑ ̢̓̂̔͋ͦ͞͏̦͎̺̪̺̗̗̠͖͎͙̥ͅņ̙͔̫̣͙͎̮̬̗͔̞̥̠̭͓̗̿͐ͭͫ̓͐̾ͪ͂̀ͦ̓̂͒͊ͤ̐ͨ̑̀̕͞ͅa̡̘̲̥̙̅̈́̔̔͌̽ͦ̊̐̈ͣ̾ͮͮ̍̇̚̕͘ ̊̊̀̅͑̅ͩ̄̂͗ͦ͗͗͒ͯ̃̆̽̚͟͏̨҉̵̺̯̪̥̤̮̟̦̦͖͉ͅlͨ̀͐̚҉̨͞҉̤̙͇̺̭͔̗̦̗̣̥͉̙̟̜̰̬̪ͅv̨̛͕̠̘͔̹͈ͧ͑̆̄̉͐̍ͩ̇͑̽̌̀l̨̛̟̝̣̼͗͆͑̆ͮ͌͞ ͭ̓͆ͥ́͠͏́҉͓̬̳͙̤̯͍̪̫̥̺̫̱͙̩̭ͅͅ1̵̶̡̨̰̺͇̝̗̹͔̖͗ͩ͒͋̀͑͜ͅ0̬͓̺̰ͯ̔ͨ̐̆͜͝ ̧͍̟͙͕̔͂ͬͯ͑ͪ̔̈́͐̀͌ͯͅi̐ͧ́ͣ̏͂ͩͪ̑̇͏̧͔̝̘̤̳̫̝̻̖̖̝͔̳̘̣̗̹̥ ͕̞̻̻̙̟̙̜̥̠̱̭̼̯̻̈̈̎̇̈́̊͆̏ͪ̌̿̀̒ͪͨ͘͝z̷̷̢̮͍̺̩̜̣̬͙̰̯̞̩̖̪̞̖͍͖͌̓̉̋͐ͦ̇̆ͤͩ̓ͦ̒͌͢͟a̧̬̟̲͚̯͉̺͉͌ͯ͐̏̔ͧ͒̅͡ͅm̴ͮ̋̆̊͒̾̃͑ͪ̾ͦ͏̗͍̖̰̭̜͡͞ͅį͉̞̟̬̝̬̘̜̝̻͐͆ͤ͌ͮ̃͢͟͠e̶͈̯̤̜̪̗̣͓̱̼͙̓͂̅̃͢ͅr̴̩͚̤̪̭͖̮̱͈̔ͬͫ̽ͬ͂ͩ̾͐͘͠͡z̨̛̛̃ͪ̿̚͏̺̰͉̗̳͖̟̮̕ͅą̸͚͕̠̭̣̝͍̩̗̙͕̾̃ͯͨ͑́͟͜͞s̯͇̙̈ͪ͂͂̐ͣ̓̆͟z̩̫̻͇͖̟͎̫̣̭̘̙̝̜̹̯̆͛ͩ̇ͣ̉ͥͣͪ͊ͩ̿͢͝ͅ ̴̵͙̜̳͓̲̪̣̦̜̳͎̻ͥ̎ͨ͂́͟e̸̖̹͉̖̮̬̬̻̦͉͕̺͈̓͋̐ͯͨ̃̽̈́͒̀x̾̽ͯ̓ͣͦ̓̊ͤ҉͚̪̼̫̜̼͔͓͍͈͞ͅp̢̺̘̩͓͉̣͉̹̞̬̅ͧ͋ͥ͊̌͊̆̐̈̓́ͥ̀͠ͅi͍̟̻̬̺̻̤̙̜̟̣͇͖̲̯͎͙ͧ̓̃̏̀͟͡ć͎͖̦̤̳͔̤̟̣̣͖̞̓̂ͭ̑̓̉̃́̕ ̸̶̱͖̺́̍̾ͯ̀ͥ̀̌͋̽̿͂̄ͭ͂̂̐́͟͞dͬ̽̃̀̋͂ͣ̓͗̊͑͛̎́͗̅͆҉̵̱̘͇̘ỏ͓̣͔̼͓͈̥͙͕̳̫̪̞̞̉̑̽̀͘͢͢͠ ̸̨̼̞̳͈̘̮̠̭̠̱̪̩̹̗̈́̒͐ͬ̆̾͟ͅś̢̔ͨ̓̄ͨͦ͜͏͏͚̗͉͕̖͙̱̤͉͓̥̳̰̫͇̯͢ͅe͊̌̿̈́̿ͥ̊͊ͬ̉̃̎̋҉͍̝̤̹͕͓͉̣͍̞͓͔̣͇̦̳̱̩̕t͌ͬ̎͛̐̎ͫͦ̏́͒̋̎̽́͞͏̛̠͉̫̣̜̦͖n̛̼̙͖̦̰͖͚͙̖͔͎̘̪̮̐̓̅ͨ͑͗ͪ̎ͭ͋͊̀̍͢ȩ̧̦̹͙̗͔̗̑͊̓ͮ̍̂ͮͨ̃̒ͭ̄ͤ̊̎ͯ̒̒̽͘͘gͮ̂ͯͪ̎͗ͭ̈̂̉̈́͌̀ͥ҉̼͓͔͍͡o̼͚͉̱̦͉̦̩̮ͮͪͬ̂̆ͯ̀̏̂̎ͧͨ̀ͨ̈́ͭ̀̀͟ ̷̙̖̜̖̠̳̰̳͓͚̫̳̺̪̞̊͒̌̎̂̆ͤͣl̹͍̤̼̞̪̗͍͇̗̞̺͔͋̐͂ͩ̏͗̕͢͡v̰͙̫̲̆͒ͤ͋̔̿̅͆͆͗́́͞͠l̢ͬ͆̀̆ͨ͑͏̤͎̳̙̯͙͓̩̗͕̣͉̞̗͓̝̳͢.̷̨̢̨̜͓͓̫̖̦̘͒̊̉̅̿̚͠ ̴̝̟̣͔͓̼̪̖̠͓̪̑͊ͧ̇̕̕͜P̶̷̡̹̪̝̬͂̒̉ͯ̎̀̒͠ỏ͌ͨ͒̈̃ͧ͌҉̷̧̢̥͈̱͈̯͖̟̘̦̙̝͍̯̰̖̫̥͝ͅw̸̲͖̻͔͙͍̺̯̙͔̭͔͌̍ͨͦ̕͘͞ͅo̸̸̦̤̘͙͍̪̘͇̫̜͖̪̤̓ͯͨ̊͐ͦ̚͞d̴̽̆ͧ̓͊ͣ͗ͣ̌̄̿͊͆ͨ̿̔̃͟͞͠҉̝̜̼̱̝̱͍̘̪z̵̸̫̲͍̙̭̭̗̜̄͆͊̓̒͊̀̕͢ͅe̡̅͛́̄̈̌̈͑҉̺̥͚͈̺̞n̛̜̮̻̭̟̼̬͉̬̤ͩ̑̌̿̌͋̓̇̽ͮ̾̾͌́͞͡͡͠ͅͅiͩ͗ͤ̃́͏҉̨̺̟̹̬̘̪̭̰̦͈ͅaͥ̍ͣ̔ͮ̉ͥ̐ͤ͐͛҉͏́҉̥̗̪̹̬̳!̴̢̦͉̼͚̻͓͖̤̪̝͚̆͌̓ͫ̔̅ͭ̓̅ͬ̍ͯͭ͂ͥ͒ͧ͐̚

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
14

poziom
doświadczenia

385

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka KoneserPoziom odznaki

Koneser

Za każdy materiał, który osiągnął popularność w ciągu miesiąca otrzymujesz punkt.

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka OceniaczPoziom odznaki

Oceniacz

Za ocenienie jednego dnia gry (lub ubieranki), obrazka i dowcipu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Miłośnik dowcipówPoziom odznaki

Miłośnik dowcipów

Odznaka dla osób, które otrzymują dowcipy na e-mail.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

Odznaka Czujne OkoPoziom odznaki

Czujne Oko

Odznaka przyznawana osobom, które zgłosiły istotny problem na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
7407
razy
Memów i obrazków:
37
w aktywnych
3
w poczekalni
Club Manager 2019
57

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar
Hamiro

14 listopada, 15:07

a co mi tam? SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!!

Avatar Ainz_Ooal_Gown

14 listopada, 15:45

Bóg Zapłać

Avatar Bober2069

5 listopada, 20:00

łoł ile odznak

Avatar Ainz_Ooal_Gown

5 listopada, 20:07

@Bober2069: no troszeczkę się tego uzbierało

Avatar Tattyltei

26 października, 13:04

Jesteś o centymetr wyższy

Avatar Ainz_Ooal_Gown

26 października, 13:07

@Tattyltei: Szczęść Boże

z tym wzrostem to trochę dziwnie, bo w przychodni jak się mierzyłem rok temu to pani pielęgniarce wyszło 173 cm, a nie dawno w szkole na wf jak pan wuefista nas mierzył to wyszło mi 171 cm i nie wiem który wzrost jest prawidłowy

Avatar jaraczzielska19

3 października, 19:30

Czy tylko mi twój Nick kojarzy się z piłką nożną?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 października, 20:03

@jaraczzielska19: Nie mam pojęcia, co w moim nicku kojarzy ci się z tym sportem?

Avatar korus

22 września, 22:50

Co ZnAcZy TwÓj Ni... a tak serio to pokaż mi swoje towary

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar korus

22 września, 23:13

Avatar Ainz_Ooal_Gown

22 września, 23:15

@korus: zrozumiałem

Avatar Poziomica

8 września, 12:49

Z Bogiem

+50 do ochrony przez demonami i potworami spod łóżka

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 września, 12:57

@Poziomica: Bóg Zapłać

Avatar NorseWarrior

26 sierpnia, 01:15

CO OZNACZA TWÓJ NICK

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (10)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (10)
Avatar Ainz_Ooal_Gown

26 sierpnia, 01:36

@NorseWarrior: lubie jajca w sensie takie kurze co im z d00bska wylatują czy co tam mają te jadalne takie

Avatar NorseWarrior

26 sierpnia, 01:37

@Ainz_Ooal_Gown: gówno

Avatar MagicznyCzlowiekPasta

22 sierpnia, 17:25

Wysłałbyś swoje profilowe ze steama?

Avatar MagicznyCzlowiekPasta

22 sierpnia, 17:46

@Ainz_Ooal_Gown: Dzięki

Avatar Ainz_Ooal_Gown

22 sierpnia, 17:47

@MagicznyCzlowiekPasta: Służę pomocą

Avatar Dcktun

13 sierpnia, 18:09

Dzień dobry

Avatar Ainz_Ooal_Gown

13 sierpnia, 20:56

@Dcktun: Szczęść Boże

Avatar Nerf_Rest

9 lipca, 00:23

Witam

Avatar Ainz_Ooal_Gown

12 sierpnia, 11:22

@Nerf_Rest: Szczęść boże

Avatar didujakaskemm

3 sierpnia, 19:38

Co znaczy twój nick

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 sierpnia, 19:43

@didujakaskemm: ulubiona postać anime

Avatar
Hamiro

29 lipca, 14:45

Yeps

Avatar Ainz_Ooal_Gown

29 lipca, 22:15

szczęść boże

Avatar Grandsoniusz

1 lipca, 22:55

Spadło ci się z rowerka, co?
[*]

Avatar Grandsoniusz

14 czerwca, 20:41

Zapraszam Władcę Wielkiego Grobowca Nazarik w me skromne progi
https://grupy.jeja.pl/7815,burdel-pod-jurnym-orkiem.html

Avatar Kolorblind

8 czerwca, 15:40

Szczęść Boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 czerwca, 16:26

@Kolorblind: Bóg zapłać

Avatar NoxStarPlay

6 czerwca, 20:51

Cybernetyzuję tego użytkownika

Avatar strzyziu

3 czerwca, 08:16

szczęść Boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

3 czerwca, 14:50

@strzyziu: Szczęść Boże

Avatar nirqm

1 czerwca, 09:43

Szczęść boże

Avatar Ainz_Ooal_Gown

1 czerwca, 11:02

@nirqm: Szczęść Boże

Avatar Nerf_Rest

25 maja, 18:18

bry panu

Avatar Ainz_Ooal_Gown

25 maja, 19:12

@Nerf_Rest: Szczęść Boże

Avatar Olafaugust

18 maja, 01:07

A gdzie albedo?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

18 maja, 01:08

@Olafaugust: Gdzieś się zawieruszyła

Avatar Jasnowidz

8 maja, 07:13

Jak życie mija w Wielkim Grobowcu Nazaricka?

Avatar Ainz_Ooal_Gown

8 maja, 07:15

@Jasnowidz: Ano dobrze

Avatar dkx12341

14 kwietnia, 18:21

Nie mówcie nikomu ale Ainz Ooal Gown to tak naprawdę Momon

Sprawdź czy masz wymagane wtyczki, a następnie opisz dokładnie problem najlepiej ilustrując go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia Ainz_Ooal_Gown

Szukaj osoby