Profil użytkownika FajnyCzuek

Avatar FajnyCzuek
Login:
FajnyCzuek
Nazwisko:
Tak
Strona www:
Miejsce zamieszkania:
Zawsze tam gdzie ty
Kilka słów o sobie:
Raz w pół­noc­nej, głu­chej do­bie, gdym znu­żo­ny sie­dział so­bie
Nad księ­ga­mi daw­nej wie­dzy któ­rą wie­ków po­krył kurz -
Gdym się drze­miąc chy­lił na nie, usły­sza­łem nie­spo­dzia­nie
Lek­kie, ci­che ko­ła­ta­nie, jak­by u drzwi mo­ich tuż.
"To gość ja­kiś - wy­szep­ta­łem. - Puka snadź przy drzwiach mych tuż;
Nic in­ne­go chy­ba już."

Ach - pa­mię­tam, jak­by wczo­ra - była przy­kra grud­nia pora,
Głow­nie mrąc to cień rzu­ca­ły, to blask ja­kichś krwa­wych zórz.
Tę­sk­nom cze­kał, by świt bia­ły błysł, bo księ­gi nie spra­wia­ły
Ulgi mej bo­le­ści sta­łej, od­kąd znikł mój anioł stróż,
Dziew­czę słod­kie, któ­re dzi­siaj zwie Le­no­rą anioł - stróż...
Tu bez na­zwy ona już!

Strach zdej­mo­wał mnie nie­zna­ny, pe­łen gro­zy nie­zba­da­nej,
Kie­dy u drzwi za­sze­le­ścił pur­pu­ro­wy ko­tar plusz;
By uko­ić ser­ca trwo­gę, rze­kłem so­bie: "Po­jąć mogę:
To po­dróż­ny - zgu­bił dro­gę - zbłą­kał się śród śnież­nych wzgórz.
W drzwi me puka, zbłą­dziw­szy po­śród bia­łych śnież­nych wzgórz."
Więc na­braw­szy mę­stwa wsta­łem, z ugrzecz­nie­niem mó­wiąc ca­łem:
"Pa­nie albo pani, bła­gam, nie ob­ra­żaj się ni chmurz,
bo za­sną­łem ze zmę­cze­nia, a twe lek­kie ude­rze­nia
w drzwi mo­je­go tu schro­nie­nia nie zbu­dzi­ły mnie. Więc cóż
w tym dziw­ne­go, żem nie sły­szał?" Tu otwar­łem drzwi - i cóż?
Ciem­ność w krąg - nic wię­cej już.

Pa­trząc w mrok ten na wsze stro­ny, sta­łem trwoż­ny i zdu­mio­ny,
Ro­jąc mary, ja­kich do­tąd głąb nie zna­ła ludz­kich dusz.
Lecz mil­cze­nie głu­che trwa­ło, ci­szy nic nie prze­ry­wa­ło,
Tyl­ko lek­ki szept nie­śmia­ło drgnął: "Le­no­ra?" - gdzieś tuż ,tuż.
Tom ja szep­nął i - "Le­no­ra!" - wy­szem­ra­ło echo tuż.
Tyl­ko to, nic wię­cej już.

Po­wró­ciw­szy do po­ko­ju, w nie­sły­cha­nym już roz­stro­ju,
Po­sły­sza­łem znów stu­ka­nie, jak­by gdzieś przy ścia­nie wzdłuż.
"Pew­nie - rze­kłem - coś ko­ła­cze w okno; wia­try snadź tu­ła­cze?
Za­raz, co jest, zo­ba­czę, nie bij, ser­ce, ni się trwóż.
Tak to wiatr - nic wię­cej już!"

Otwo­rzy­łem okno za­tem... Szu­miąc skrzy­dły, z ma­je­sta­tem,
Wle­ciał cięż­ko kruk wspa­nia­ły, jak­by czar­ny pie­kieł stróż.
Nie po­zdro­wił mnie ukło­nem, okiem po­wiódł w krąg za­mglo­nem
I siadł z pań­skim ja­kimś to­nem po­śród dwóch ka­mien­nych kruż.
Na pal­la­dy biu­ście przy drzwiach, po­śród dwóch ka­mien­nych kruż.
Usiadł tam - nic wię­cej już.

Ptak ten spra­wił, że przy ca­łem roz­smęt­nie­niu mem mu­sia­łem
Roz­śmiać się z po­waż­nej na­der jego miny: "Tyś nie tchórz,
Wi­dzę, sta­ry, chmur­ny pta­ku, co - choć piór już ani zna­ku
Na twym czu­bie - szu­kasz szla­ku śród po­sęp­nych nocy mórz?
Mów, jak zwą cię na plu­toń­skim brze­gu czar­nych nocy mórz?"
Kruk rzekł na to: "Ni­g­dy już"

Za­dzi­wi­łem się nie­la­da, że ptak tak wy­raź­nie gada,
Cho­ciem jego od­po­wie­dzi nie mógł po­jąć ani rusz,
Boć to przy­zna na­wet dzie­cię, że nikt z lu­dzi do­tąd w świe­cie
Nie oglą­dał chy­ba prze­cie pta­ka przy drzwiach izby tuż.
Pta­ka, co by przed nim usiadł na po­pier­siu przy drzwiach tuż,
Z ta­kim mia­nem: "Ni­g­dy już."

Ale Kruk ten z łysą gło­wą wy­rzekł tyl­ko jed­no sło­wo,
Jak ci, któ­rzy w je­den wy­raz całą głąb wle­wa­ją dusz.
Po­tem mil­czał znów nie­śmie­le, pió­ro mu nie drgnę­ło w cie­le,
Aż gdym szep­nął: "Przy­ja­cie­le opu­ści­li mię śród burz.
I on też ze dniem mię rzu­ci, jak Na­dzie­ję po­śród burz."
Ptak mi od­rzekł: "Ni­g­dy już!"

Za­dzi­wio­ny nie­wy­mow­nie od­po­wie­dzią tak sto­sow­nie
Wy­rze­czo­ną: "Wi­dać - rze­kłem - umie tyl­ko to. A nuż
Dar to pana, co w nie­wo­li po­znał tyl­ko to, co boli,
I w swe pie­śni jął po­wo­li echa kłaść prze­ży­tych burz,
Aż pieśń każ­da w smęt­nej zwrot­ce brzmia­ła niby echo burz:
"Ni­g­dy, ni­g­dy, ni­g­dy już!"

Lecz, że w roz­smęt­nie­niu ca­łem wciąż się z Kru­ka śmiać mu­sia­łem,
Przy­su­ną­łem mięk­ki fo­tel na wprost pta­ka, do drzwi tuż,
I usiadł­szy nań co żywo, ją­łem my­śli snuć przę­dzi­wo,
Co to sta­re, chmur­ne dzi­wo, czar­ne jak­by pie­kieł stróż -
Co ten ptak zło­wróżb­ny, groź­ny, czar­ny jak­by pie­kieł stróż -
Mnie­mał kra­cząc: "Ni­g­dy już!"

My­śląc, cze­go to ozna­ka, nie mó­wi­łem nic do pta­ka,
Któ­ry swe pło­ną­ce oczy w ser­ce wbi­jał mi jak nóż.
Tak sie­dzia­łem, wsparł­szy gło­wę o po­dusz­ki fio­le­to­we,
A blask lam­py świa­tło pło­we lał na ich ma­to­wy plusz.
Ach, nie­ste­ty, O n a o ten fio­le­to­wy, miek­ki plusz
Skro­ni swej nie oprze już!

Wtem po­wie­trze się za­mgli­ło, jak­by wko­ło się dy­mi­ło
Sto aniel­skich try­bu­la­rzy, tchną­cych słod­ką wo­nią róż.
"Bóg na bóle, co tra­pi­ły ser­ce, lek ci zsy­ła miły -
za­wo­ła­łem - zbierz swe siły i wspo­mnie­nia cięz­kie zgłusz,
wdy­chaj lek ten i wspo­mnie­nia o Le­no­ry stra­cie zgłusz!"
Kruk za­kra­kał: "Ni­g­dy już!"

"Zły wróż­bia­rzu - rze­kłem - pta­ku czy czar­cie­go słu­go zna­ku!
Czy cię sza­tan przy­słał tu­taj, czy pęd wście­kły za­gnał burz
Na brzeg smut­ku i bo­le­ści, gdzie żal tyl­ko pust­ka mie­ści,
Gdzie noc każ­da zgro­zę wie­ści - po­wiedz, bła­gam, wzrusz się wzrusz!
Je­st­że, j e s t ż e bal­sam w Gi­le­ad? - po­wiedz, po­wiedz, wzrusz się,
wzrusz!"
Rzekł Kruk na to: "Ni­g­dy już!"

"Zły wróż­bia­rzu - rze­kłem - pta­ku czy czar­cie­go słu­go zna­ku!
Na to nie­bo, co nad nami, i na Pana zie­mi, mórz,
Po­wiedz du­szy mej zbo­la­łej, czy w Ede­nie szczę­ścia, chwa­ły
Znaj­dzie dziew­czę, któ­re bia­ły zwie Le­no­rą anioł - stróż,
Dziew­czę świę­te, słod­kie, któ­re zwie Le­no­rą anioł - stróż?"
Kruk mi od­rzekł: "Ni­g­dy już!"

"Niech to bę­dzie po­że­gna­nie - krzyk­nę - pta­ku czy sza­ta­nie!
Precz na bu­rzę, na plu­toń­skie brze­gi czar­nych nocy mórz!
Niech mi żad­ne czar­ne pió­ro nie przy­po­mni, jak po­nu­ro
Mro­czysz wszyst­ko kłam­stwa chmu­rą! Ru­szże się
Wyj­mij dziób z mo­je­go ser­ca - i rusz się z nade drzwi, rusz!
Kruk mi od­rzekł: "Ni­g­dy już!"

I kruk wca­le nie od­la­ta, jak­by my­ślał sie­dzieć lata
Na Pal­la­dy biu­ście przy drzwiach, po­śród dwóch ka­mien­nych kruż,
Krwa­wo lśni mu wzrok po­nu­ry, jak u dia­bła, spod rzęs chmu­ry
Świa­tło lam­py rzu­ca z góry jego cień na po­kój wzdłuż,
A ma du­sza z tego cie­nia, co kom­na­tę za­legł wzdłuż,
Nie po­wsta­nie - NI­G­DY JUŻ!

Rozwiń opis

Zwiń opis

Doświadczenie:
18

poziom
doświadczenia

739

punktów

Odznaki:
Odznaka ŁowcaPoziom odznaki

Łowca

Ile punktów doświadczenia uda Ci się uzbierać w ciągu miesiąca?

Odznaka BywalecPoziom odznaki

Bywalec

Czy uda Ci się logować każdego dnia?

Odznaka SelekcjonerPoziom odznaki

Selekcjoner

Za każdą ocenę nowego materiału w poczekalni zdobywasz punkt. Punkt przyznajemy za ocenienie materiału dodanego mniej niż 2 godziny przed oddaniem głosu.

Odznaka konto bez ograniczeńPoziom odznaki

Konto bez ograniczeń

Odznaka przyznawana za zweryfikowany adres email, za możliwość dodawania materiałów oraz za możliwość pisania komentarzy bez ograniczeń.

Odznaka Jejowy zombiePoziom odznaki

Jejowy zombie

Odznaka za nocną aktywność na Jeja.pl.

Odznaka StrzałkowiczPoziom odznaki

Strzałkowicz

Twoje komentarze zdobyły dużo poparć? To świetnie! Odznaka w nagrodę!

Odznaka dostawca uśmiechówPoziom odznaki

Dostawca uśmiechów

Odznaka za uśmiechy, które zagościły na twarzach Jejowiczów i Jejowiczek. Technicznie rzecz ujmując za obrazki na głównej.

Odznaka Miłośnik zwierzątPoziom odznaki

Miłośnik zwierząt

Odznaka za ocenianie nowych materiałów ze zwierzętami, które trafiły na główną.

Odznaka Przykładny JejowiczPoziom odznaki

Przykładny Jejowicz

Odznaka za przykładną obecność na Jeja.pl

Odznaka DociekliwyPoziom odznaki

Dociekliwy

Odznaka dla dociekliwych osób przyznawana za... Dociekliwi na pewno do tego dojdą!

Odznaka Czujne OkoPoziom odznaki

Czujne Oko

Odznaka przyznawana osobom, które zgłosiły istotny problem na Jeja.pl

informacje o odznakach
Komentarze
użytkownika poparto:
18244
razy
Memów i obrazków:
8
w aktywnych
1
w poczekalni
Goodgame Empire
345

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz obrazkowy

Komentarze

Odśwież
Avatar FajnyCzuek

5 grudnia, 14:23

Do dziś nie wiem co XDudek miał na myśli pytając o dziewczynę

Avatar Egirl

3 grudnia, 18:58

"kiedyś grałem adc" mój bracie w chrystusie grałeś tylko ezrealem

Avatar FajnyCzuek

3 grudnia, 19:00

@Egirl:
Ezreal to dalej adc
I czasem też grałem Caithlyn albo Szczurwysynem

Avatar FajnyCzuek

3 grudnia, 19:01

@FajnyCzuek: Swoją drogą ten opis już jest nieaktualny bruh

Avatar Egirl

3 grudnia, 19:02

@FajnyCzuek: bo jestes toksyczny i nie ma mety assassinów

Avatar FajnyCzuek

3 grudnia, 19:03

@Egirl: Dlaczego uważasz, że jestem toksyczny?

Avatar dooomslayer

28 listopada, 00:08

Zostałeś rozlewokrwiowany, masz 10 dni na rozlewokrwiowanie kogoś innego

komentarz obrazkowy

Avatar FajnyCzuek

28 listopada, 00:27

Avatar dooomslayer

28 listopada, 00:29

@FajnyCzuek: git, więc cofam rozlewokrwiowanie

Avatar dooomslayer

28 listopada, 00:29

@dooomslayer: (usuń rozlewokrwiowanie proszę)

Avatar JaJestemZWami

23 listopada, 14:57

Avatar FajnyCzuek

23 listopada, 15:01

@JaJestemZWami: Imo totalnie real

Avatar Arthyr

19 listopada, 05:12

Witaj.

Avatar FajnyCzuek

19 listopada, 11:39

@Arthyr: Joł

Avatar ultron64

4 listopada, 17:13

Czy możesz mnie zaprosić na swojego Priva?

Avatar pawelec323232e2

Edytowano - 23 października, 12:21

Hej, Anal

Avatar FajnyCzuek

23 października, 13:50

@pawelec323232e2: W czym pomóc?

Avatar ddawdad

12 października, 12:08

Hej, Alan.

komentarz obrazkowy

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar ddawdad

12 października, 19:04

@FajnyCzuek: A u mnie ani dobrze, ani stabilnie niestety.
Plus mi też internet w telefonie zaczyna zamulać i tragedia z tymi gifami jest.

komentarz obrazkowy

Avatar FajnyCzuek

12 października, 19:10

@ddawdad: A więc obydwoje mamy problem z netem

komentarz obrazkowy

Avatar ddawdad

21 sierpnia, 16:07

komentarz obrazkowy

Avatar FajnyCzuek

21 sierpnia, 23:00

@ddawdad: Kurdebele nie mam gifów na laptopie więc nie pogadamy w nasz ulubiony sposób

Avatar Stokrota12pl

15 sierpnia, 15:14

Ło, nowy najtłink

Avatar FajnyCzuek

15 sierpnia, 15:31

@Stokrota12pl: Lepszy model

Avatar Stokrota12pl

15 sierpnia, 15:33

@FajnyCzuek: upgrades people, upgrades

Avatar hallah

26 lipca, 02:07

Lady pank nawiązanie

Avatar polska_cebulka

11 czerwca, 15:40

Gohan Blanco w kanonie

Avatar FajnyCzuek

11 czerwca, 22:35

@polska_cebulka: Yoooooooo!!!! Less goooooo!!!!!!

Avatar Janusz_Taxi_2

1 czerwca, 13:58

Avatar FajnyCzuek

1 czerwca, 14:26

Avatar DorjanOllo

31 maja, 00:08

Elo dubbingujesz?

Avatar FajnyCzuek

31 maja, 00:34

Avatar Zazara

18 maja, 21:32

F

Avatar FajnyCzuek

18 maja, 21:42

@Zazara: F

Avatar The_Crashendo

8 maja, 19:14

*kopie dół*

Avatar FajnyCzuek

8 maja, 19:25

@The_Crashendo: Co kopiesz?

Avatar The_Crashendo

8 maja, 19:26

@FajnyCzuek: grób dla siebie

Avatar FajnyCzuek

8 maja, 19:36

@The_Crashendo: Pomóc?

Avatar The_Crashendo

8 maja, 19:49

@FajnyCzuek: nie trzeba

Avatar Walentine_

5 maja, 12:59

hej grasz w lige?/

Avatar FajnyCzuek

5 maja, 13:35

@Walentine_: Jeszcze się pytasz? Z tobą zawsze

Avatar Janusz_Taxi_2

1 maja, 08:20

komentarz obrazkowy

Avatar FajnyCzuek

1 maja, 13:19

Avatar Szpieg_z_Wenus

28 kwietnia, 16:59

Moja mama uwielbia takie lody arbuzowe

Avatar FajnyCzuek

28 kwietnia, 18:26

@Szpieg_z_Wenus: *żart o tym co jeszcze lubi twoja matka*

Avatar OwOcomedy

20 kwietnia, 22:36

Witaj Jacku rozpruwaczu

Avatar FajnyCzuek

20 kwietnia, 23:03

@OwOcomedy: zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj zamknij ryj

Avatar OwOcomedy

Edytowano - 20 kwietnia, 23:13

@FajnyCzuek: widzę, że nie wziąłeś swoich tabletek JACKU

Avatar XDudek

1 marca, 17:01

jak tam dziewczyna?

Avatar FajnyCzuek

1 marca, 19:38

@XDudek: Hm?

Avatar Lintu

22 lutego, 03:55

Hollywood Undead w opisie i Lady Pank w miejscowości brzmi całkiem niezłe :)

Avatar FajnyCzuek

22 lutego, 11:42

@Lintu: Super I guess

Avatar ddawdad

Edytowano - 18 lutego, 00:33

Hello There.

komentarz obrazkowy

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (4)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (4)
Avatar FajnyCzuek

18 lutego, 01:13

@ddawdad: Póki co grać w gry i nie wychodzić z domu

Avatar ddawdad

18 lutego, 01:26

Avatar FajnyCzuek

16 lutego, 17:19

Martwo tu jak w mojej piwnicy

Avatar FajnyCzuek

10 lutego, 12:41

Kanapki kanapki kocham kanapki

Avatar DorjanOllo

7 lutego, 22:51

Dawaj imie homosiu

Avatar Ciemmna

7 lutego, 11:02

Śmierdzielu co ty odwalasz

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (6)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (6)
Avatar FajnyCzuek

7 lutego, 11:09

@Ciemmna: Nie robię przecież tego specjalnie
Ale dobra, niech Ci będzie, przepraszam za to

Avatar Ciemmna

7 lutego, 11:09

@FajnyCzuek: Zastanowię się czy Ci wybaczyć pf

Avatar Walentine_

3 lutego, 18:07

Wróciłeś pog

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Walentine_

4 lutego, 07:25

@FajnyCzuek: nic f
Te same śmieci co zawsze,na szczęście dziś piątek

Avatar FajnyCzuek

4 lutego, 08:09

@Walentine_: rel f
Ale fakt, że dzisiaj piątek jakoś średnio mnie pociesza

Avatar XardasNekromanta

17 stycznia, 15:35

Co ty robisz na tej stronie, uciekaj póki życie ci miłe!

Avatar FajnyCzuek

17 stycznia, 15:38

@XardasNekromanta: Życie? Miłe? A cóż to Xardasie znaczy?

Avatar XardasNekromanta

17 stycznia, 16:33

@FajnyCzuek: to taki stan kiedy nie jesteś na tej stronie

Avatar XardasNekromanta

17 stycznia, 16:33

@XardasNekromanta: nie warto sobie na to nerwów psuć, nie warto

Avatar FajnyCzuek

17 stycznia, 16:43

@XardasNekromanta: U mnie już nie ma co psuć, drogi towarzyszu

Avatar
Konto usunięte

4 stycznia, 13:49

Ą

Avatar
Konto usunięte

25 grudnia 2021, 21:50

Dobry wieczór

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (5)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (5)
Avatar
Konto usunięte

25 grudnia 2021, 22:07

@FajnyCzuek: To co zostało z wigilii czyli ruskie

Avatar FajnyCzuek

25 grudnia 2021, 22:10

Pog. Ja nie przepadam za większością pierogów (poza tymi na słodko) ale ruskie są rigczowe

Avatar Janusz_Taxi_2

25 grudnia 2021, 18:25

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (5)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (5)
Avatar Janusz_Taxi_2

25 grudnia 2021, 20:04

@FajnyCzuek: mam 😳😳

Avatar FajnyCzuek

25 grudnia 2021, 20:28

@Janusz_Taxi_2: Poggers 😳😳😳

Avatar PewienKtosiek

24 grudnia 2021, 01:45

Wesołych świąt!

Avatar FajnyCzuek

24 grudnia 2021, 22:50

@PewienKtosiek: Nawzajem czy coś

Avatar gdziemojramen

21 grudnia 2021, 13:24

Dzień dobry

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar gdziemojramen

21 grudnia 2021, 14:42

@FajnyCzuek: ja też nie, ale w wolnym czasie zamierzam się tam wybrać

Avatar FajnyCzuek

21 grudnia 2021, 14:45

@gdziemojramen: No i super bo ponoć tam się fajne rzeczy dzieją

Avatar FajnyCzuek

20 grudnia 2021, 17:47

Znamy się?

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (5)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (5)
Avatar FajnyCzuek

20 grudnia 2021, 17:51

@FajnyCzuek: Iść, jeść, grać. Miło się rozmawiało ale muszę już iść

Avatar FajnyCzuek

20 grudnia 2021, 17:52

@FajnyCzuek: Okej dobrze, papa!

Avatar Mitski

20 grudnia 2021, 10:29

seks

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar Mitski

20 grudnia 2021, 12:58

@FajnyCzuek: jak desperacja zalezy jak przygotowanie

Avatar FajnyCzuek

20 grudnia 2021, 12:59

@Mitski: Mmm brzmi smakowicie

Avatar Niepotrzebnyy

12 grudnia 2021, 20:55

Avatar FajnyCzuek

12 grudnia 2021, 21:02

@Niepotrzebnyy: Piekielne branie

Avatar Niepotrzebnyy

12 grudnia 2021, 21:02

@FajnyCzuek: Piekłobaby z piekielnego brania

Avatar FajnyCzuek

12 grudnia 2021, 21:04

Avatar
Mametchi_Pro_Student

26 listopada 2021, 18:15

Ale twórczość.

Avatar FajnyCzuek

26 listopada 2021, 19:10

Que?

Avatar
Konto usunięte

23 listopada 2021, 21:51

czym jest holokaust

Pokaż wcześniejsze odpowiedzi (3)
Ukryj wcześniejsze odpowiedzi (3)
Avatar
Konto usunięte

23 listopada 2021, 22:09

@FajnyCzuek: przej...ne jak se zwalił na niemcy

Avatar
Mametchi_Pro_Student

26 listopada 2021, 18:14

@FajnyCzuek: A raczej sam siebie zastrzelił,

Avatar Oliwier256

20 listopada 2021, 21:07

Jak tam życie?

Avatar FajnyCzuek

20 listopada 2021, 21:10

@Oliwier256: Jak tam co?

Avatar Oliwier256

20 listopada 2021, 21:36

@FajnyCzuek: no życie

Avatar FajnyCzuek

20 listopada 2021, 21:40

@Oliwier256: Nie znam, to się je?

Opisz dokładnie problem, a jeśli potrzeba to zilustruj go screenem.

Opisz problem

Dołącz screena

Najnowsze zdjęcia FajnyCzuek

Szukaj osoby